دفترچه ثبت نام آزمون ها / دکتری سراسری نیمه متمرکز به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1400
5.6MB
2
دکتری سراسری نیمه متمرکز - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 3)
1400
345KB
3
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1400
7.46MB
4
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1399
2.87MB
5
دکتری سراسری نیمه متمرکز - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 3)
1399
237KB
6
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1399
7.65MB
7
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1398
2.05MB
8
دکتری سراسری نیمه متمرکز - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 3)
1398
460KB
9
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1398
2.51MB
10
دکتری سراسری نیمه متمرکز - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 3)
1397
360KB
11
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1397
867KB
12
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)(روزانه، شبانه، پردیس، آزاد، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی)
1397
1.49MB
13
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1396
3.14MB
14
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1396
1.52MB
15
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1395
976KB
16
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1395
428KB
17
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1394
1.02MB
18
دکتری سراسری نیمه متمرکز - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 3)
1394
197KB
19
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1394
2.9MB
20
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
1393
1.65MB
21
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1393
5.53MB
22
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1392
5.49MB
23
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 2)
1391
8.08MB
24
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1391
4.93MB
25
دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز (دفترچه شماره 1)
1390
7.46MB