کارشناسی ارشد سراسری

دفترچه های انتخاب رشته و ثبت نام کلیه آزمون های تحصیلات تکمیلی را می توانید دانلود نمایید.
ردیف
نام فایل
سال
حجم فایل
دریافت
1
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1400
6.68MB
2
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه مجموعه های امتحانی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته
1400
1010KB
3
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی (معدل) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1399
232KB
4
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی (معدل) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2&1)
1399
7.6MB
5
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1399
3.01MB
6
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1399
520KB
7
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1399
19.3MB
8
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1398
4.95MB
9
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1398
252KB
10
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه اول دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1398
275KB
11
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1398
11.8MB
12
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1397
8.32MB
13
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1397
531KB
14
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1397
3.27MB
15
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1396
8.48MB
16
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1396
1.97MB
17
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1395
9.11MB
18
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه تکمیل ظرفیت و کد محل های تحصیل آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
1395
2.44MB
19
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1395
2.24MB
20
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1394
11.6MB
21
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1394
2.17MB
22
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی (ویژه شاغلین) و پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
1393
1.56MB
23
کارشناسی ارشد سراسری - اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 3)
1393
481KB
24
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1393
5.78MB
25
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1393
7.84MB
26
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1392
5.41MB
27
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1391
3.61MB
28
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1391
5.14MB
29
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1390
3.21MB
30
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1390
2.65MB
31
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1389
1.61MB
32
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 1)
1388
1.66MB
33
کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (دفترچه شماره 2)
1387
2.48MB