جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی پیوسته علمی کاربردی / گروه آزمایشی مدیریت و خدمات اجتماعی امروز دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

گروه آزمایشی مدیریت و خدمات اجتماعی