جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، مدیریت تلفیقی آفات باغی (3)، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های زراعی (3)، مدیریت تلفیقی آفات در شرایط گلخانه و فضای سبز (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و هشتم ( بیشتر ... )