جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، مدیریت تلفیقی آفات باغی (3)، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های زراعی (3)، مدیریت تلفیقی آفات در شرایط گلخانه و فضای سبز (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و یازدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزو ويژگي هاي بارز گردشگري نيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آني بودني
2) در خاطر ماندن
3) فصلي بودن تقاضا
4) غيرقابل تغيير بودن

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزو جاذبه هاي
... بیشتر