جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید فرآورده های نوین لبنی کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید فرآورده های نوین لبنی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شیمی شیر و ویژگی های فیزیک و شیمیایی اجزای شیر (1)، فرایند عملیات تولید در صنایع لبنی (1)، تکنولوژی تولید پنیر و فرآورده های تخمیری شیر(1)، تکنولوژی تولید فرآورده های غیر تخمیری شیر (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نوزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وفق نظر کولي،‌ عامل جذب افراد در گروه هاي نخستين چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) توافق اخلاقي
2) باز بودن روابط
3) هنجارهاي خودجوش
4) باورهاي صميمي و عاطفي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک
... بیشتر