جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، زراعت و اصلاح برنج (3)، حشرات زیان آور برنج (2)، عوامل بیماری زای برنج (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و دوازدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام کشور،‌ مسئووليت سلسله مراتبي در مطبوعات را پذيرفته است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بلژيک
2) آلمان
3) ايران
4) انگلستان

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از حقوق معنوي پديدآوردندگان نيست؟
1) حق انتساب اثر
2) حق
... بیشتر