جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کتاب هدیه دهید

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: دانش کتابداری (3)، علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و سی و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اگر نرخ ذخيره قانوني 25 درصد باشد و پايه پولي دو ميليون ريال افزايش يابد. حداکثر تغيير عرضه پول چه مقدار است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 8 ميليون ريال    
2) 4 ميليون ريال
3) 2 ميليون ريال
4) 5 ميليون ريال
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام
... بیشتر