جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / کار درمانی کتاب هدیه دهید

کار درمانی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: روانشناسی و روانپزشکی (1)، کاردرمانی اختلالات ذهنی روانی - اجتماعی (4)، آناتومی و بیومکانیک (1)، کاردرمانی اختلالات جسمانی و حرفه ای (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اپيدرمين و PeP5 يک ............... است که توسط ............... توليد مي شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) توکسين - استرپتوکوک
2) اسيد چرب - لاکتوکوکس
3) آنتي بيوتيک - استافيلوکوک
4) لانتي بيوتيک - استافيلوکوک

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باکتري گلوگان و فروکتان توليد مي کنند؟
1) استرپتوکوکس ساليواريوس
2) استرپتوکوکس
... بیشتر