جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری چوب شناسی و صنایع چوب کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری چوب شناسی و صنایع چوب

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات 1، اصول حفاظت چوب، بیولوژی چوب و اصول چوب شناسی، تبدیل مکانیکی چوب، تبدیل شیمیایی چوب، جنگل کاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).