جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری پژوهش علوم اجتماعی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری پژوهش علوم اجتماعی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هشتاد و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در صورت استفاده از روش بازيافت بهاي تمام شده،‌ شناسايي سود ناويژه يک فروش اقساطي چه هنگام صورت مي گيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بعد از برابري وجوه نقد دريافت شده با بهاي تمام شده فروش    
2) به نسبت وجوه نقد دريافت شده
3) هنگام آخرين دريافت نقدي
4) در تاريخ فروش
 
- سوال 2
... بیشتر