جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / پروتئومیکس کاربردی کتاب هدیه دهید

پروتئومیکس کاربردی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مبانی پروتئومیکس (4)، بیولوژی سلولی و ملکولی (2)، روش های بیوشیمی و بیوفیزیک (2)، بیوانفورماتیک (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و دهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اثر عمده سلول های قاعده ای عبارت است از: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) احساس درد را اصلاح می کند.
2) بر پاسخ های هیجانی و عاطفی نسبت به بوها اثر می گذارد.
3) به صورت یک تطبیق دهنده برای هماهنگی حرکتی عمل می کند.
4) تون عضلانی را کاهش داده و از فعالیت عضلانی ناخواسته ممانعت می کند.

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز،
... بیشتر