جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) کتاب هدیه دهید

پرستاری مراقبت های ویژه (ICU)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (2)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (2)، کودکان (2)، داخلی - جراحی (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).