جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کتاب هدیه دهید

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (1)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (3)، کودکان (3)، داخلی - جراحی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).