جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / پرستاری کتاب هدیه دهید

پرستاری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری (5)، اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)، اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)، آمار و پژوهش در پرستاری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).