جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / پرستاری کتاب هدیه دهید

پرستاری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری (5)، اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)، اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)، آمار و پژوهش در پرستاری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خصوصيات قارچ ها،‌ جهت انتخاب آن ها به عنوان عامل مايکوهربيسايدي از بقيه مهم تر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) دانه محدود ميزباني
2) قابليت تکثير بر روي محيط کشت مصنوعي
3) بي خطر بودن براي گياه زراعي
4) توانايي آسيب رساندن به گياه ميزبان

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) –
... بیشتر