جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز پرستاری کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز پرستاریسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – با از دست رفتن چه درصدی از حجم خون، علائم بالینی مرتبط با خون ریزی آغاز می شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد 
1) 5 تا 10
2) 10 تا 15
3) 15 تا 20
4) 20 تا 25
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر