جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتاد و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عکس العمل گیاهان برای انجام فعالیت های متابولیسمی نسبت به نوسان های فصلی معین تحت تاثیر چه عاملی است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پروونانس
2) فتوتروپیسم
3) هیبریداسیون
4) فتوپریودیسم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر