جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و دوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  آزمون بتا دو میکرو گلوبولین جهت تشخیص مسمومیت کلیوی کدام مواد می باشد؟     سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) قلع
2) نیکل
3) سرب
4) کادمیوم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه به ترتیب سمی ترین
... بیشتر