جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون کتاب هدیه دهید

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خونسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و پنجاه و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منشاء واکنشي که بر ضد امپرسيونيسم در سال هاي 1880 تا 1890 اتفاق افتاد در چه عرصه اي بود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ادبيات - سمبوليسم
2) نقاشي - فرا واقع گرايي
3) ناتورآليسم - نقاشي
4) فلسفه و نگرش هنر براي هنر - شعر پارناسيس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال
... بیشتر