جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت نانوفناوری پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت نانوفناوری پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نانو زیست فناوری (4)، شیمی تجزیه دستگاهی (2)، زیست شناسی سلولی - مولکولی (3)، بیوفیزیک (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – باتـوجه به شکل نيمرخ جوي هاي کناري،‌ تعداد دفعات بازرسي جوي هاي کناري براي پاک کردن چگونه است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تعداد بازديد کانال هاي ذوزنقه اي بيشتر از کانال هاي V شکل است.
2) تعداد بازديد هر دو نوع کانال بستگي به ميزان بارندگي و شيب طولي جاده دارد.
3) تعداد بازديد کانال هاي V شکل بيشتر از کانال هاي ذوزنقه اي
... بیشتر