جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری میکروب شناسی - باکتری شناسی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری میکروب شناسی - باکتری شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش شصت و هشتم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – هنگامی که معلمان در سطوح رشدی پایینی عمل می کنند یا در اجرای تصمیمات اتخاذ شده هیچ گونه دخالتی ندارند،‌ استفاده از کدام یک از روش های نظارتی مناسب تر می باشد؟ روش های: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مبتنی بر تشریک مساعی
2) اطلاعاتی و دستوری
3) کنترل دستوری
4) کنترل غیر دستوری
پاسخ سوال 1
... بیشتر