جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت مواد دندانی (مجموعه دندانپزشکی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت مواد دندانی (مجموعه دندانپزشکی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (1)، اندودنتیکس (1)، پروتزهای دندانی (1)، مواد دندانی (3)، دندان پزشکی ترمیمی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از حيوانات Seroconverted،‌ حيواناتي است که در گذشته از نظر سرمي................ و در حال حاضر ................ هستند. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مشکوک - مثبت
2) منفي - مشکوک
3) منفي - مثبت
4) مثبت - منفي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استراتژي بقاء عامل بيماري لايم،‌ کدام است؟
1) تبديل به فرم
... بیشتر