جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون کتاب هدیه دهید

مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیونسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تشابه ميان برخي از گونه‌‌ هاي پستانداران کيسه دار و پستانداران جفت دار معرف چه نوع تکاملي است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) خرد
2) واگرا
3) کلان
4) موازي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عوامل اصلي محدودکننده پراکنش گياهان و جانوران در مقياس جهاني کدام است؟
1)
... بیشتر