جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیونسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و هشتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون آماری مناسب «برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی به وسیله هوش، انگیزه پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان» کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آزمون ویلکاکسون
2) آزمون کروسکال والیس
3) تحلیل واریانس عاملی
4) تحلیل رگرسیون چند متغیری
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از
... بیشتر