جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضی مهندسی، مبانی پدیده های انتقال، شیمی فیزیک پلیمر (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به منظور ايجاد سقط در گوسفند به وسيله پروستاگلندين اف دو آلفا،‌ کدام گزينه صحيح است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بايد قبل از روز 55 آبستني،‌ تزريق گردد.
2) پس از روز 55 آبستني،‌ باعث سقط مي شود.
3) در همه مدت آبستني باعث سقط مي شود.
4) در گوسفند باعث ايجاد سقط نمي شود.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام
... بیشتر