جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مهندسی پزشکی (زیست مواد) کتاب هدیه دهید

مهندسی پزشکی (زیست مواد)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضیات عمومی (2)، علم مواد (2)، اصول زیست مواد (3)، آناتومی و فیزیولوژی (1)، شیمی آلی (1)، بیوشیمی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام انتقال دهنده عصبي انگيختگي و هوشياري را تنظيم مي کند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نوراپي نفرين   
2) دوپامين
3) سروتونين
4) اندروفين
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام ساختار مغز رويدادهاي تهديد کننده را تشخيص داده و به آن ها
... بیشتر