جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کتاب هدیه دهید

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ابزار دقیق پزشکی (3)، پردازش سیگنال های دیجیتال (2)، تصویرگرپزشکی و پردازش تصویر (3)، ریاضیات مهندسی و آمارو احتمال (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از گزينه هاي زير در مورد مهم ترين گروه از دشمنان طبيعي در جنگل کامل تر مي باشند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پارازيت،‌ پارازوتوئيد،‌ شکارگ،‌ پاتوژن
2) کنه ها،‌ زنبورها،‌ کفشدوزک ها،‌ قارچ ها
3) بالتورها،‌ سن ها،‌ باکتري ها،‌ نماتدها
4) کنه ها،‌ زنبورها،‌ کفشدوزک ها،‌ قارچ ها،‌ بالتورها،‌ سن ها،‌ باکتري ها،‌ نماتدها

- سوال 2
... بیشتر