جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای - چرخه سوخت کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای - چرخه سوختسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و دوم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مبهم بودن سئوالات ابزار گردآوری اطلاعات،‌ کدام ویژگی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تفسیرپذیری نتایج
2) تعمیم پذیری نتایج
3) آزمون پذیری نتایج
4) ابطال پذیری نتایج
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر