جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات عمومی، آمار و احتمالات، ماشین های کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه بيانگر کلمه يا عبارتي اســت که براي ناميدن افراد يا پديده هايي است که داراي ويژگي ها و خصوصيات مشترک مي باشند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) متغير
2) مفهوم
3) فرضيه
4) نظريه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محدود کردن عنوان پژوهش کدام عامل
... بیشتر