جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)



سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و پنجم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد درباره برنامه ملي جنگل درست نيست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) برنامه ملي جنگل چشم اندازي براي سياست گذاري در بخش جنگل است.
2) برنامه ملي جنگل هر کشور بيان کننده جزييات اقدامات آن کشور در بخش جنگل است.
3) برنامه ملي جنگل هر کشور براساس اصول کلي و ارزش هاي حاکم بر آن کشور شکل مي گيرد.
4) برنامه ملي جنگل هر کشور
... بیشتر