جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (قوای محرکه) کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (قوای محرکه)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه از نظر ساخت دستوری با گزینه های دیگر متفاوت است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) روش
2) بودش
3) دهش
4) آلایش
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام جمله از نظر نگارش فارسی درست
... بیشتر