جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه) کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و هفتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای بررسی رادیوگرافی وجود متاستاز در ریه یک سگ مشکوک به تومور بدخیم غدد پستانی، کدام حالت گماری زیر را پیشنهاد می دهید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پشتی - شکمی، شکمی - پشتی و جانبی راست
2) جانبی چپ و راست و پشتی شکمی
3) جانبی چپ و پشتی - شکمی
4) جانبی راست و شکمی - پشتی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر