جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و پنجاه و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پي صدور حکم ورشکستگي،‌ اداره تصفيه،‌ اموال ورشکسته را .............. تصرف مي کند،‌ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) با واسطه دادگاه اما مدير تصفيه بدون واسطه
2) بدون واسطه اما مدير تصفيه با واسطه دادگاه
3) با واسطه دادگاه اما مدير تصفيه با واسطه عضو ناظر
4) بدون واسطه اما مدير تصفيه با واسطه عضو ناظر

- سوال 2 از
... بیشتر