جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: دینامیک، ترمودینامیک، مقاومت مصالح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و پنجم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حداقل زمان باز کردن قالب ها پس از بتن ريزي اعضاي سازه اي در شرايط معتدل به ترتيب براي ديوارها، ستون ها و سقف ها چند روز است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديوارها و ستون ها 7 روز - سقف ها 7 روز
2) ديوارها و ستون ها 3 روز - سقف ها 7 روز
3) ديوارها و ستون ها 7 روز -
... بیشتر