جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کتاب هدیه دهید

مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: سدهای خاکی، هیدرولیک محاسباتی، هیدرولیک پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی: سدهای خاکی، دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد اول)، هیدرولیک محاسباتی، هیدرولیک کانال های باز (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).