جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق - هوش و رباتیک - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق - هوش و رباتیک - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و پنجاه و نهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام متفکر و هنرمند عرصه مرمت،‌ مردگان را مالک حقوق قانوني ساخته خود مي داند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بارتولومئو
2) راسکين
3) وينکلمن
4) ويوله لودو
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت به
... بیشتر