جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - نظام تامین و تدارک کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - نظام تامین و تدارک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: حسابداری صنعتی (1)، آمار (1)، کنترل موجودی 1 و 2 (1)، تحقیق در عملیات 1 و 2 (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رويه ها و قوانين جزو کدام يک از سطوح فرهنگ بنگاه هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مفروضات بنيادين
2) ارزش ها
3) هنجارها
4) دستاوردها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگوي دگرگوني منابع کدام مورد را اصلي
... بیشتر