جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / مدیریت رسانه کتاب هدیه دهید

مدیریت رسانه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق بین الملل ارتباط جمعی، زبان تخصصی، مدیریت اسلامی، ارتباط جمعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مدیریت رسانه: درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی، زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی (1)، مدیریت اسلامی، مبانی ارتباط جمعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).