جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، تئوری های سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت توسعه و تطبیقی، بودجه و مالیه عمومی، آمار و روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هشتاد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضريب جذب آماري صوت .............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تابش زاويه عمودي به ماده جاذب
2) تابش صورت تحت زواياي مختلف به ماده جاذب
3) متوسط جذب در فرکانس هاي 250،‌ 500،‌ 1000 و 2000 هرتز  
4) موارد 2 و 3،‌ هر دو درست هستند.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از مزاياي دوزيمتري
... بیشتر