جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تئوری های مدیریت (3)، برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان (2)، آمار زیستی (1)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (2)، اقتصاد بهداشت و درمان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و شانزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نهاد را باتوجه به آئين رسيدگي مي توان يک نهاد شبه قضايي بين المللي در زمينه حقوق بشر قلمداد کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديوان آفريقايي حقوق بشر
2) کميسيون مقام زن
3) کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد
4) شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام
... بیشتر