جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مدیریت (بازرگانی - بیمه - جهانگردی - دولتی - صنعتی - امور فرهنگی - هتلداری) کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مدیریت (بازرگانی - بیمه - جهانگردی - دولتی - صنعتی - امور فرهنگی - هتلداری)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، علمی - کاربردی مدیریت امور فرهنگی، علمی - کاربردی مدیریت هتلداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).