جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: سیستم ها و مدیریت اطلاعات سلامت (4)، فناوری اطلاعات سلامت (3)، تئوری های مدیریت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هجدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روده بز را باز نموده ايم تعداد بي شماري کرم بند بند مشاهده گرديده است احتمالاً اين انگل کدام مورد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تنياسوليوم
2) تنياهيداتي ژنا
3) اکينوکوکوس گرانولوزوس
4) مونيزيا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کيســت Sarcocysts در عضلات مخلطط اسکلتي کدام يک از دام هاي زير قادر به
... بیشتر