جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) کتاب هدیه دهید

مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: سیستم ها و مدیریت اطلاعات سلامت (4)، فناوری اطلاعات سلامت (3)، تئوری های مدیریت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).