جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / مدیریت آموزشی کتاب هدیه دهید

مدیریت آموزشی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظارت و راهنمایی آموزشی، اصول برنامه ریزی آموزشی، مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، اصول مدیریت اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های مدیریت آموزشی: نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی، مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، مبانی مدیریت اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).