جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مجموعه پرستاری (روان پرستاری - داخلی جراحی - سلامت جامعه - کودکان - نظامی - توانبخشی - اورژانس - سالمندی) کتاب هدیه دهید

مجموعه پرستاری (روان پرستاری - داخلی جراحی - سلامت جامعه - کودکان - نظامی - توانبخشی - اورژانس - سالمندی)سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از کدام نوع بذر در مزرعه چغندرقند به عمليات تنک نياز ندارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پلي ژرم
2) مولتي ژرم
3) مونو ژرم تکنيکي
4) مونو ژرم ژنتيکي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه
... بیشتر