جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی معدن - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی معدن - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زمین شناسی ساختاری، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و ششم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ویژگی تشخیص پلاژیوکلاز کلسیم دار (لابرادوریت)، الیگوکلاز و میکروکلین براساس نوع لامل های ماکل در زیر میکروسکوپ چگونه است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) در لابرادوریت پهن تر از الیگوکلاز و میکروکلین است.
2) در الیگوکلاز پهن تر از لابرادوریت و میکروکلین است.
3) در پلاژیوکلازهای لابرادوریت و الیگوکلاز کارلسبادی ولی در میکروکلین متقاطع است.
4) در میکروکلین متقاطع در لابرادوریت و الیگوکلاز پهن و کارلسبادی
... بیشتر