جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی برق کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی برق

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضی مهندسی، مدارهای الکتریکی 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هشتاد و هفتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) در صورتی که پول ................ و سرعت گردش پول ................ باشد. بدون افزایش اولیه پول،‌ تورم ناشی از هزینه (cost push) امکان پذیر است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) منفعل - انعطاف پذیر
2) منفعل - ثابت
3) فعال - انعطاف پذیر
4) فعال - ثابت
پاسخ سوال 1 از سری سوالات
... بیشتر