جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه شیمی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه شیمی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: شیمی آلی و شیمی معدنی، شیمی فیزیک و شیمی تجزیه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و هشتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رفتار زمين هاي سست در حفاري تونل، تابع کدام عوامل است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جنس زمين - گسل خوردگي - شرايط آب در زمين
2) جنس زمين - شرايط آب زيرزميني - وضعيت تنش در زمين
3) نوع حفاري - شرايط آب زيرزميني - وضعيت تنش در زمين
4) نوع حفاري - شرايط آب در زمين - خردشدگي زمين
پاسخ سوال 1 از سري
... بیشتر