جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه شیمی - الکتروشیمی کتاب هدیه دهید

مجموعه شیمی - الکتروشیمیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و پنجم

- سوال 1 از سـری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهـداشت، پیام نور) – فـــرآینـد ســـاخـت یـک تـراشــه CMOS، خـود تطـبیـق (Self alighned) تا کاشت سورس، درین و ترمیم حرارتی آن ها پیش رفته است. مرحله بعد کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تشکیل گیت
2) تشکیل سیلپساید
3) ایجاد حایل کناره گیت
4) ایجاد متوقف کننده کانال (channel stop)
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از
... بیشتر