جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زیست شناسی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زیست شناسیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و هفتم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هربرت اسپنسر معتقد بود که ................. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جادو تجلی اصیل دین است.
2) دین به وحدت اجتماع کمک می کند.
3) اولین مرحله تکامل دین دنیاپرستی است.
4) سرآغاز دین در آنیمیسم نهفته است.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر