جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زمین شناسی - ژئوشیمی (زمین شیمی) کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زمین شناسی - ژئوشیمی (زمین شیمی)

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زمین شناسی فیزیکی، زبان تخصصی زمین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و چهارم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر اندازه گيري به دست آمده از جمعيت نمونه با آن چه در جمعيت هدف وجود دارد، همخواني نداشته باشد، با کدام خطا سروکار خواهيم داشت؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) برآورد
2) نوع اول
3) نوع دوم
4) معيار
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از
... بیشتر