جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: آمار و طرح آزمایشات، ژنتیک عمومی، اصول زراعت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و چهارم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام رويشگاه و به کدام دليل جرم مخصوص ظاهري چوب نراد بيشتر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) با درختان تنک، چون سهم چوب بهاره بيشتر است.
2) با درختان تنک، چون سهم چوب تابستانه بيشتر است.
3) با درختان متراکم، چون سهم چوب بهاره کمتر است.
4) با درختان متراکم، چون سهم چوب تابستانه کمتر است.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات
... بیشتر