جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت مجموعه داروسازی (کنترل دارو - اقتصاد و مدیریت دارو - نانوفناوری دارویی - بیوتکنولوژی دارویی - داروسازی هسته ای، بالینی و سنتی - زیست مواد داروی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت مجموعه داروسازی (کنترل دارو - اقتصاد و مدیریت دارو - نانوفناوری دارویی - بیوتکنولوژی دارویی - داروسازی هسته ای، بالینی و سنتی - زیست مواد داروی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موثرترين روش دستيابي ژنتيک در گاو کدام است؟سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) انتقال رويان
2) تلقيح مصنوعي
3) باروري آزمايشگاهي
4) توليدمثل غيرجنسي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به تبادل قطعات کروموزومي بين کروموزوم هاي غيرهمتا اصطلاحاً چه مي گويند؟
1) کراسينگ اور
2) جابجايي دو طرفه
3) جابجايي روبرتسوني
4)
... بیشتر