جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / قارچ شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

قارچ شناسی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (2)، قارچ شناسی (4)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – دلائل اصلي مقاومت در برابر تغيير عبارت است از: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ثبات – عادت – فشار ناشي از تغيير – انطباق    
2) ثبات – عادت – انطباق – تهديد منافع اقتصادي
3) انطباق – عادت – ثبات - تنوع
4) فشار ناشي از تغيير – ثبات – عادت – تهديد منزلت افراد
 
- سوال
... بیشتر